Půjčovna inline bruslí

Půjčovna inline bruslíDíky své poloze v těsné blízkosti v areálu koupaliště Cihelna a propojenosti s dalšími atrakcemi Vám můžeme nabídnout další službu a to zapůjčení in – line bruslí a jejich využití na přilehlé stezce, která vede až ke Kunětické hoře.

Půjčovna Fitness inline bruslí

Ceník půjčovného

doba zapůjčení
hodiny
kolečkové brusle - fitness

1 50,-
2 80,-
3 120,-
4 150,-
6 200,-
24 - den 300,-
2 dny 500,-
3 dny 650,-
4 dny 750,-
1 týden 1000,-

Půjčovní řád

I

Zboží se půjčuje na základě předložení 2 průkazů totožnosti nebo proti složení zálohy ve výši pořizovací ceny zboží. Vedoucí půjčovny může odmítnout půjčit zboží i bez udání důvodu.
II


Zboží se půjčuje na dobu dohodnutou s vypůjčovatelem. Pracovník půjčovny může u velmi žádaných druhů nebo podle potřeby půjčovny omezit výpůjční dobu vypůjčovatelem požadovanou.
III Při převzetí v půjčovně je vypůjčovatel povinen se přesvědčit o stavy půjčovaného zboží.
IV


Vypůjčovatel bere na vědomí, že je oprávněn užívat vypůjčené zboží řádně a v souladu s účelem, jemuž slouží, je povinen chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí zboží přenechat k užívání jinému.
VPůjčovné je splatné ihned při zapůjčení zboží. Vrátí-li vypůjčovatel zboží po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen doplatit půjčovné a až do vrácení zboží poplatek z prodlení ve výši 50% z doúčtované částky. Nevrátí-li zboží ani do tří dnů po obdržení upomínky, bude vrácení zboží vymáháno právní cestou.
VI

Půjčovné se zásadně nevrací, i když smlouva o půjčce bude dodatečně vypůjčovatelem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela využita.
VII

Vypůjčovatel ručí za půjčené zboží a za jeho stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním zboží vypůjčovatel neodpovídá. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení půjčeného zboží, je vypůjčovatel povinen toto oznámit půjčovně bez zbytečného odkladu, přičemž eventuální poplatek z prodlení činí půl promile z dlužné částky za každý den. Povinnost vypůjčovatele nahradit škodu se řídí ustanovením občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.
VIII

Povinností vypůjčovatele je seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Při používání vypůjčeného zboží se zavazuje seznámit se s návody k použití a řídit se jimi.
IX Výpůjčním časem se rozumí od doby vypůjčení až do doby vrácení zboží.

Najdete nás na Facebooku Lanové centrum Pardubice

Virtuální prohlídka Lanového centra

Lanové centrum Pardubice - Partneři